Skip to main content
Bouwsteen

Financiering

Tijdelijke subsidies of eenmalige financiering kunnen helpen om trajecten op te starten of projecten een impuls te geven. Maar voor het aanpakken van een hardnekkig probleem als laaggeletterdheid is het niet genoeg. Werken aan geletterdheid gaat om gedragsverandering en dat kost tijd en geld. Om je doelen voor de gezinsaanpak te bereiken heb je dus voor langere tijd genoeg financiële middelen nodig.

Gemeenten die met de gezinsaanpak aan de slag gaan moeten hun begroting hierop aanpassen. In het lokale netwerk zijn meerdere organisaties nodig voor een succesvolle gezinsaanpak. Ook binnen de gemeentelijke organisatie is de gezinsaanpak niet de verantwoordelijkheid van slechts één afdeling of één ambtenaar. De gezinsaanpak vraagt om een breed gedragen aanpak binnen de gemeente. Daarom is het nodig om binnen de gemeente te kijken hoe (delen van) budgetten van afdelingen kunnen worden gecombineerd om tot een meerjarige financiering te komen.

De doelstellingen en de bijbehorende aanpak vormen de basis om een budget op te stellen vanuit gemeentelijke middelen. Vanuit de regierol die de gemeente heeft kan zij met de verschillende betrokken partners afstemmen hoe zij hun budgetten inzetten.

In de Bouwsteen Financiering vind je verschillende voorbeelden van hoe gemeenten de financiering van hun aanpak hebben georganiseerd. Ook vind je links naar organisaties en overheden die tijdelijke financiering kunnen bieden.

Doorlopende middelen vanuit het Rijk naar centrumgemeenten

  • WEB-gelden (Ministerie van OCW) - Budget voor gemeenten voor de (regionale) aanpak van volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Hiermee kunnen gemeenten cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan volwassenen.
  • Decentralisatie-uitkering (Tel mee met Taal) - Extra uitkering voor arbeidsmarktregio's in 2021-2024 om de aanpak laaggeletterdheid verder vorm te geven.

Via deze organisaties en websites vind je meer informatie over subsidies

  • Subsidieoverzicht (Expertisepunt Basisvaardigheden) - Overzicht van de verschillende subsidies en financieringen voor het verbeteren van basisvaardigheden.
  • Financiering Gezinsaanpak Bibliotheken (KB) - Algemene uitleg over het belang van (meerjarige) financiering, de rol van de gemeente en een overzicht van subsidiemogelijkheden voor bibliotheken die de gezinsaanpak willen versterken.
  • EU-fondsenwijzer (Kenniscentrum Europa Decentraal) - Overzicht van Europese fondsen en subsidies. Speciaal voor decentrale overheden.
  • VSBfonds (VSBfonds) - VSBfonds is een particulier vermogensfonds dat initiatieven ondersteunt voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving.
  • Oranje Fonds (Oranje Fonds) - Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in de buurt.
  • FIN (Branchevereniging van fondsen en foundations) - Overzicht van de ruim 350 fondsen en foundations die samen de FIN (branchevereniging van fondsen en foundations in de filantropie) vormen.
  • Maximale impact door slimme inzet van financiële middelen (Stichting Lezen en Schrijven) - Gemeenteambtenaren die de regie hebben op het thema laaggeletterdheid delen hun kennis en ervaring.
  • Subsidieregeling brugfunctionaris | Passend onderwijs (Rijksoverheid) - Scholen kunnen een brugfunctionaris aanstellen om de verbinding met ouders en leerlingen te versterken en het schoolteam hierin te ondersteunen. Hiervoor is subsidie beschikbaar.