Skip to main content

Gemeente Beuningen: “Door een-op-eengesprekken met alle lokale partners staat de gezinsaanpak op de agenda”

Praktijkvoorbeeld

Voordat de gemeente Beuningen (Gelderland) deelnam aan het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (Gezinsaanpak) richtte ze zich al op onderdelen van de aanpak van laaggeletterdheid binnen een gezin. Maar voor het gezin als geheel was nog geen aandacht. Om dat te veranderen, wilde ze een lokale netwerksamenwerking opzetten. Joëlle van der Pol, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Beuningen: “Organisaties meekrijgen was uitdagender dan gedacht.”

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom werkte Joëlle binnen het project Gezinsaanpak samen met de beleidsambtenaar Jeugd en vve. En met Wouter van Balveren, Manager innovatie bij bibliotheek Gelderland Zuid. Ze stelden met elkaar aan de hand van het stappenplan een projectplan op. De eerste actiepunten waren: inzicht in bestaand aanbod krijgen en bewustwording creëren. Dat bereikten ze met een bijeenkomst voor alle partners die met ouders in aanraking komen en/of partners die al iets doen om gezinnen te ondersteunen. Zoals kinderopvangorganisaties, verloskundigen, medewerkers van het consultatiebureau, logopedisten, medewerkers uit het basisonderwijs, welzijnsorganisaties en het ROC. Joëlle: “Niet iedereen die we hadden uitgenodigd kon er tijd voor vrijmaken. Voor hen bedenken we nu een andere strategie om ze er wel bij te betrekken. Gelukkig was de opkomst verder groot.” 

Er zijn zoveel organisaties betrokken bij een gezin. Maar wel allemaal op een ander moment en op een ander vlak. Om echt iets voor gezinnen te kunnen betekenen heb je ze allemaal nodig.  Joëlle van der Pol, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Beuningen

Draagvlak creëren  
Tijdens de bijeenkomst gaven Joëlle en Wouter informatie over wat laaggeletterdheid is. Hoe laaggeletterdheid in een gezin wordt doorgegeven. En waarom het zo belangrijk is om dat te voorkomen. Alle aanwezigen waren het erover eens dat laaggeletterdheid aangepakt moet worden. En natuurlijk wilden ze daar wat in betekenen. Maar veel organisaties zagen onder andere door personeelskrapte en tijdgebrek geen mogelijkheden om écht in actie te komen. Joëlle: “Terwijl het juist zo belangrijk is om het samen te doen. Er zijn zoveel organisaties betrokken bij een gezin. Maar wel allemaal op een ander moment en op een ander vlak. Om echt iets voor gezinnen te kunnen betekenen heb je ze allemaal nodig.”  

Samen weerstand wegnemen  
Om bij organisaties de weerstand om tijd aan de gezinsaanpak te besteden weg te nemen, gingen Joëlle en Wouter met alle organisaties een-op-een in gesprek. Tijdens die gesprekken bespraken ze met elke organisatie wat zij al deden en verder willen en kunnen doen. Die aanpak bleek tijdrovend én succesvol. Joëlle: “Sinds die gesprekken staat de gezinsaanpak bij alle organisaties op de agenda. Sterker nog, ze beginnen nu steeds zelf over het thema. Dat is zo waardevol. Want als iedereen zijn eigen deel oppakt, bereiken we samen alle gezinnen.” De gesprekken bevestigden ook hoe belangrijk het is om als gemeente en bibliotheek samen op te trekken. Joëlle: “Het is zoveel makkelijker om draagvlak bij andere organisaties te creëren als je als gemeente niet alleen, maar samen met een belangrijke partner als de bibliotheek achter de gekozen koers staat.”  

Het is zoveel makkelijker om draagvlak bij andere organisaties te creëren als je als gemeente niet alleen, maar samen met een belangrijke partner als de bibliotheek achter de gekozen koers staat. Joëlle van der Pol, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Beuningen

Plannen maken 
Na de individuele gesprekken organiseerden Joëlle en Wouter de volgende gezamenlijke bijeenkomst. Adviseurs van Stichting Lezen en Schrijven ondersteunden daarbij. Ze presenteerden de 4 taakgebieden waar op het gebied van de Gezinsaanpak nog aan gewerkt moet worden: 

1. Signaleren en doorverwijzen van de doelgroep 
2. Het taboe rond laaggeletterdheid doorbreken 
3. Monitoren en evalueren 
4. Werken aan een taalrijke thuisomgeving

De organisaties bespraken met elkaar wat ze op deze 4 gebieden al doen, wat ze nog meer kunnen doen en hoe ze elkaar onderling kunnen versterken. Een van de uitkomsten was dat veel organisaties hun medewerkers willen laten scholen in het herkennen van laaggeletterdheid. En dat er behoefte is aan een overzicht van al het taalaanbod. Zodat iedereen weet wat er is en waar je naar kunt doorverwijzen. Joëlle: “We inventariseren nu wie we allemaal gaan scholen. En de bibliotheek brengt al het aanbod op een aantrekkelijke manier in kaart.”  

Concrete resultaten  
Alle inzet leverde al binnen een paar maanden concrete resultaten op. Joëlle: “Er meldden zich eerst steeds minder mensen aan om deel te nemen aan de NT1-taalgroep van het ROC Nijmegen. Door alle aandacht die er nu is voor laaggeletterdheid zit de groep weer vol. Dat zijn natuurlijk niet alleen maar ouders, maar wel een deel. Daarnaast krijgt het thema bij de ouder-kindgroepen die vanuit het project Kansrijke start worden georganiseerd nu meer aandacht. De consultatiebureaus in onze gemeente zijn van plan om laaggeletterdheid op hun screeningslijsten te zetten. En het basisonderwijs wil alle intern begeleiders scholen op het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Zo zie je: deelname aan het project heeft onze gezinsaanpak echt een boost gegeven.”  

Tips van Joëlle van der Pol, beleidsmedewerker Sociaal Domein bij de gemeente Beuningen, voor het opzetten van een gezinsaanpak:   

  • Zorg dat je inzicht hebt in welk (taal)aanbod er al voor gezinnen (ouders/verzorgers) is en wat nog mist.   
  • Creëer binnen de gemeente bestuurlijk draagvlak voor de gezinsaanpak. Die ondersteuning is prettig voor jezelf. En het helpt andere organisaties mee te krijgen.  
  • Creëer bij alle (taal)partners draagvlak voor de gezinsaanpak. Pas als dat er is kun je een volgende stap zetten.  
  • Deel cijfers over het aantal laaggeletterden in Nederland en in jouw gemeente met (mogelijke) partners. Dat helpt bij het creëren van draagvlak.  
  • Een lokale netwerksamenwerking is heel waardevol. Maar het opzetten ervan kost ook veel tijd. Neem die tijd.   
  • Betrek een inhoudelijk sterke partner, zoals de bibliotheek, bij het opzetten van de gezinsaanpak. Samen bereik je meer dan alleen.  
  • Bepaal je eigen kaders: hoeveel tijd steek ik hierin? Hoe ga ik hier in de toekomst mee verder?  
  • Houd vol. Voor het opzetten van een gezinsaanpak heb je een lange adem nodig. 

In het kort: de Gezinsaanpak in de gemeente Beuningen
De gemeente Beuningen en de bibliotheek Gelderland Zuid startten de Gezinsaanpak met het krijgen van inzicht in bestaand aanbod en het creëren van bewustwording en draagvlak bij partners. Dat laatste bereikten ze door met alle partners een-op-een het gesprek aan te gaan. Sindsdien staat de gezinsaanpak bij hen allemaal op de agenda. Ook zijn de eerste concrete resultaten al behaald. Deelname aan het project gaf de gezinsaanpak in de gemeente Beuningen dus een enorme impuls. 

Wil je zelf ook met de Gezinsaanpak aan de slag? Neem dan contact met ons op.